header2

WSTĘP

1. KILKA SŁÓW O PROJEKCIE, CZYLI SKĄD POMYSŁ I CZY TAKIE DZIAŁANIA SĄ POTRZEBNE

Płazy to gromada kręgowców bezpośrednio narażona na wyginięcie w skali globalnej, co spowodowane jest głownie działalnością człowieka. Z roku na rok sytuacja tej gromady jest coraz bardziej dramatyczna, a kolejne gatunki bezpowrotnie wymierają. Także w Polsce zwierzęta te są zabijane, często nieumyślnie (m.in. na drogach), a ich naturalne siedliska niszczone, osuszane, zabudowywane i fragmentowane w skutek rozbudowy infrastruktury.

Czytaj więcej...

CELE

2. GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zebranie danych o aktualnym rozmieszczeniu płazów na terenie miasta Poznania, ich opracowanie i zobrazowanie w jak najprostszej postaci przy użyciu narzędzi GIS dla uzyskania ujednoliconej bazy, która służyć będzie zarządzaniu populacjami chronionych gatunków i pozwoli minimalizować konflikty na linii przyroda – postępująca urbanizacja zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

UCZESTNICY

3. UCZESTNICY PROJEKTU

koordynator

Mikołaj Kaczmarski – Klub Przyrodników, Grupa Traszka

pracownicy terenowo-biurowi

Czytaj więcej...

OPIS

4. OPIS PROJEKTU

Projekt polegać będzie na uporządkowaniu i weryfikacji istniejących danych dotyczących występowania płazów na terenie Poznania w celu stworzenia spójnej i rozwojowej bazy danych.

Źródłem danych będą m.in. organizacje pozarządowe (Klub Przyrodników), studenckie organizacje badawcze (Koło Naukowe Przyrodników UAM), publikacje naukowe, źródła archiwalne i inne materiały. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone prace inwentaryzacyjne w obrębie potencjalnych stanowisk występowania gatunków priorytetowych (traszka grzebieniasta, kumak nizinny). Na podstawie zebranych informacji powstanie baza danych, a także warstwa w systemie GIS, możliwa do wykorzystania w ramach Systemu Informacji Przestrzennej (ZGiKM Geopoz). Warstwa GIS będzie ułatwiać zarządzanie gatunkami chronionymi (ochrona i minimalizacja strat związana z postępującym rozwojem miasta), a także do celów planistycznych. Na jej podstawie w kolejnych latach będzie można realizować stały monitoring wybranych powierzchni, a także prowadzone będą dalsze inwentaryzacje kolejnych obiektów. Opracowanie będzie mogło służyć jako podstawa do prowadzenia edukacji przyrodniczej. Działania te wpisują się w zadanie: „Ochrona i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania”. Płazy to grupa bioindykatorów, czyli gatunków wskaźnikowych. Na podstawie informacji i stanie ich populacji można ocenić stan zanieczyszczenia środowiska. Stały monitoring płazów służyć może jako swoisty system wczesnego ostrzegania w przypadku zaistnienia katastrofy ekologicznej

DLA KOGO

5. PRAKTYCZNY CHARAKTER PROJEKTU

Zebrane materiały trafią do Wydziału Ochrony Środowiska Miasta Poznania, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego. Powstała baza danych oraz warstwa GIS będzie mogła być w dalszym ciągu rozbudowywana i uaktualniana przez Klub Przyrodników przy współpracy z organami publicznymi. Pośrednio opracowanie będzie pomocne przy planowaniu inwestycji, zarówno prywatnych publicznych, a dane w nim zawarte wspomagać będą urzędy w podejmowaniu decyzji administracyjnych czy w sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ogólne informacje o wynikach projektu zostaną upublicznione w formie sprawozdania, które trafi do użytkowników w Internecie. Szczegółowe lokalizacje występowania gatunków chronionych, jako dane wrażliwe zostaną przekazane jedynie do odpowiednich organów administracji publicznej oraz ośrodków akademickich.

REZULTATY

6. PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU

1. Rozpoznanie siedlisk gatunków chronionych pozwoli na realizację zapisów przepisów prawa dotyczących ochrony płazów na terenie miasta Poznania, co przyłoży się na ich skuteczniejszą ochronę i możliwość zarządzania populacjami zgodnie z prawem Unii Europejskiej;

2. Znajomość rozmieszczenia gatunków i struktury populacji pomoże w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

3. W przypadku zaistnienia nadrzędnego interesu społecznego zebrane informacje pomogą w znalezieniu siedlisk zastępczych i przeprowadzeniu zabiegów minimalizujących straty w populacjach;

4. Powstanie baza danych, którą będzie można w dalszym ciągu rozwijać i aktualizować. Przy zaangażowaniu środowiska akademickiego baza nabierze z czasem walorów naukowych;

5. Powstanie nowoczesne i innowacyjne narzędzie w zarządzaniu gatunkami chronionymi w formie warstwy GIS, do wykorzystanie w gospodarowaniu przestrzenią miasta;

6. Przygotowany zostanie artykuł naukowy do czasopisma o zasięgu ogólnopolskim;

7. Aktywizacja i profesjonalizacja lokalnego środowiska przyrodników;

8. Ocieplenie wizerunku miasta, jako miejsca przyjaznego ochronie przyrody i rozwijającego się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Odwiedza nas 197 gości oraz 0 użytkowników.