CELE

2. GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zebranie danych o aktualnym rozmieszczeniu płazów na terenie miasta Poznania, ich opracowanie i zobrazowanie w jak najprostszej postaci przy użyciu narzędzi GIS dla uzyskania ujednoliconej bazy, która służyć będzie zarządzaniu populacjami chronionych gatunków i pozwoli minimalizować konflikty na linii przyroda – postępująca urbanizacja zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju