header2

niedziela, 25 marzec 2012 15:52

Śmiertelność traszek zwyczajnych

Śmiertelność traszek zwyczajnych (Lissotriton vulgaris) podczas wiosennych migracji na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie

 

Śmiertelność traszek zwyczajnych - pobierz

Amphibia, świadomość ekologiczna, mała retencja,

            Problematyka globalnego wymierania płazów jest coraz częściej tematem prac badawczych. Wiele zespołów próbuje zidentyfikować czynniki za to odpowiedzialne. W Polsce w dużej mierze poza czynnikami środowiskowymi, problemem jest niska świadomość ekologiczna i marginalne traktowanie tej grupy kręgowców, przy jednoczesnym braku wiedzy o rozmieszczeniu i trendach zachodzących w populacjach.

 

 

            Obserwacje prowadzone wiosną 2011 były kontynuacją wcześniejszych badań (2009 – 2010), w których wykazano znaczący udział traszek zwyczajnych w stosunku do pozostałych gatunków płazów. Celem badań w 2011 było uzupełnienie dokumentacji projektu powołania Użytku Ekologicznego Traszki Ratajskie na obszarze Parku Miejskiego przy Osiedlu Tysiąclecia. Na obszarze użytku znajdują się trzy liniowo ułożone i częściowo izolowane od siebie zbiorniki, w tym dwa o daleko posuniętej sukcesji i efemerycznym charakterze. Wokół tych ostatnich zbiorników prowadzono obserwacje. Dominującym gatunkiem jest traszka zwyczajna – jej liczebność szacowana jest na około 200 osobników dorosłych, a także żaba trawna z liczebnością około 150 osobników.  

 

            Podczas wiosennych migracji podjęliśmy próbę wyznaczenia kierunków przemieszczania się traszek na podstawie nocnego monitoringu. Obserwacje prowadzone były wzdłuż szlaków spacerowych/komunikacyjnych przebiegających na terenie parku. Szczególną uwagę zwrócono na przebieg migracji z wcześniej rozpoznanych zimowisk i kryjówek lądowych. Jednocześnie zbyt intensywna pielęgnacja zieleni doprowadziła prawdopodobnie do zmiany przestrzennego rozmieszczenia traszek.

 

            Brak odpowiednich kryjówek lądowych na terenie użytku zmusza płazy do dalszych wędrówek, przez co ich drogi przecinają szlaki komunikacyjne używane przez osoby poruszające się w parku, co z kolei zwiększa śmiertelność w populacji. Sugerujemy przeprojektowanie układu ciągów komunikacyjnych w parku tak by zmniejszyć śmiertelność podczas migracji do minimum (ograniczenie antropopresji), przy jednoczesnej poprawie warunków siedliskowych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników. Niezbędne jest prowadzenie dalszej edukacji ekologicznej wśród mieszkańców, a także ustawienie tablic edukacyjnych i ostrzegawczych. 

 

            Zebrane dane posłużą głównie do prowadzenia działań związanych z czynną ochroną płazów na terenie użytku, jak np. budowa nowych mikrosiedlisk. Dodatkowo obserwacje długoterminowe pozwolą w przyszłości na ocenę trafności realizowanych działań, a także śledzenie zmian zachodzących w izolowanej populacji w warunkach miejskich. Jednocześnie kontynuacja badań i planowanie ochrony z udziałem lokalnego społeczeństwa niewątpliwie wpłynie na wzrost poziomu świadomości ekologicznej.

Czytany 2691 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 25 listopad 2014 21:50

Odwiedza nas 258 gości oraz 0 użytkowników.