header2

Administrator

Administrator

Palmiarnia Poznańska i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapraszają na wystawę fotografii pt. "Te co skaczą i pełzają" Tomasza SKORUPKI. Wystawę oglądac będzie można w sali konferencyjnej Palmiarni Poznańskiej od 4 do 29 września 2013. Komisarz wystawy dr Jan Śmiełowski, współpraca Janusz Łakomiec i Patrycja Barczak. Wystawa obejmuje chronione gatunki płazów i gadów z rejonu Wielkopolski, w tym wiele unikalnych i wspaniale nieraz ukrytych w swoich środowiskach naturalnych. Po przebudzeniu zimowym rozpoczynają swoją aktywność godową wspaniałymi, zróżniocowanymi "żabimi chórami".

Wejście na wystawę po zakupieniu biletu wstępu do Palmiarni w godzinach otwarcia obiektu. Zapraszamy!

http://www.palmiarnia.poznan.pl/pl/homepage-pl/26-aktualnosci/187-tskorupka

środa, 18 wrzesień 2013 21:46

REZULTATY

REZULTATY

6. PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU

1. Rozpoznanie siedlisk gatunków chronionych pozwoli na realizację zapisów przepisów prawa dotyczących ochrony płazów na terenie miasta Poznania, co przyłoży się na ich skuteczniejszą ochronę i możliwość zarządzania populacjami zgodnie z prawem Unii Europejskiej;

2. Znajomość rozmieszczenia gatunków i struktury populacji pomoże w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

3. W przypadku zaistnienia nadrzędnego interesu społecznego zebrane informacje pomogą w znalezieniu siedlisk zastępczych i przeprowadzeniu zabiegów minimalizujących straty w populacjach;

4. Powstanie baza danych, którą będzie można w dalszym ciągu rozwijać i aktualizować. Przy zaangażowaniu środowiska akademickiego baza nabierze z czasem walorów naukowych;

5. Powstanie nowoczesne i innowacyjne narzędzie w zarządzaniu gatunkami chronionymi w formie warstwy GIS, do wykorzystanie w gospodarowaniu przestrzenią miasta;

6. Przygotowany zostanie artykuł naukowy do czasopisma o zasięgu ogólnopolskim;

7. Aktywizacja i profesjonalizacja lokalnego środowiska przyrodników;

8. Ocieplenie wizerunku miasta, jako miejsca przyjaznego ochronie przyrody i rozwijającego się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

środa, 18 wrzesień 2013 21:46

DLA KOGO

DLA KOGO

5. PRAKTYCZNY CHARAKTER PROJEKTU

Zebrane materiały trafią do Wydziału Ochrony Środowiska Miasta Poznania, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego. Powstała baza danych oraz warstwa GIS będzie mogła być w dalszym ciągu rozbudowywana i uaktualniana przez Klub Przyrodników przy współpracy z organami publicznymi. Pośrednio opracowanie będzie pomocne przy planowaniu inwestycji, zarówno prywatnych publicznych, a dane w nim zawarte wspomagać będą urzędy w podejmowaniu decyzji administracyjnych czy w sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ogólne informacje o wynikach projektu zostaną upublicznione w formie sprawozdania, które trafi do użytkowników w Internecie. Szczegółowe lokalizacje występowania gatunków chronionych, jako dane wrażliwe zostaną przekazane jedynie do odpowiednich organów administracji publicznej oraz ośrodków akademickich.

środa, 18 wrzesień 2013 21:46

OPIS

OPIS

4. OPIS PROJEKTU

Projekt polegać będzie na uporządkowaniu i weryfikacji istniejących danych dotyczących występowania płazów na terenie Poznania w celu stworzenia spójnej i rozwojowej bazy danych.

Źródłem danych będą m.in. organizacje pozarządowe (Klub Przyrodników), studenckie organizacje badawcze (Koło Naukowe Przyrodników UAM), publikacje naukowe, źródła archiwalne i inne materiały. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone prace inwentaryzacyjne w obrębie potencjalnych stanowisk występowania gatunków priorytetowych (traszka grzebieniasta, kumak nizinny). Na podstawie zebranych informacji powstanie baza danych, a także warstwa w systemie GIS, możliwa do wykorzystania w ramach Systemu Informacji Przestrzennej (ZGiKM Geopoz). Warstwa GIS będzie ułatwiać zarządzanie gatunkami chronionymi (ochrona i minimalizacja strat związana z postępującym rozwojem miasta), a także do celów planistycznych. Na jej podstawie w kolejnych latach będzie można realizować stały monitoring wybranych powierzchni, a także prowadzone będą dalsze inwentaryzacje kolejnych obiektów. Opracowanie będzie mogło służyć jako podstawa do prowadzenia edukacji przyrodniczej. Działania te wpisują się w zadanie: „Ochrona i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania”. Płazy to grupa bioindykatorów, czyli gatunków wskaźnikowych. Na podstawie informacji i stanie ich populacji można ocenić stan zanieczyszczenia środowiska. Stały monitoring płazów służyć może jako swoisty system wczesnego ostrzegania w przypadku zaistnienia katastrofy ekologicznej

środa, 18 wrzesień 2013 21:47

UCZESTNICY

UCZESTNICY

3. UCZESTNICY PROJEKTU

koordynator

Mikołaj Kaczmarski – Klub Przyrodników, Grupa Traszka

pracownicy terenowo-biurowi

Odwiedza nas 136 gości oraz 0 użytkowników.