header2

Administrator

Administrator

"Myśl globalnie działaj lokalnie" czyli słów kilka o projekcie.

Zmiany zachodzące w otaczającym Nas środowisku przyrodniczym są nieuniknione i konieczne w związku z postępującym rozwojem Naszej cywilizacji. Często zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że otoczeni jesteśmy licznymi gatunkami zwierząt i roślin, które występowały na danym terenie znacznie wcześniej niż My. Dlatego też mają prawo współistnieć z Nami. Niestety mimo rosnącej świadomości ekologicznej, sposobu gospodarowania przestrzenią, który prowadzimy zmierza do zubożenia środowiska i eliminacji kolejnych gatunków, początkowo z Naszego najbliższego otoczenia, a w konsekwencji z coraz większego obszaru. Jedyną możliwością powstrzymania tego procesu jest prowadzenie badań i ochrony przy pomocy najnowszych zdobyczy wszelkiego rodzaju nauk. Tylko interdyscyplinarne podejście badaczy z różnych dziedzin zapewni możliwość przetrwania otaczających nas dóbr w postaci, która zagwarantuje ich byt w przyszłości. Musimy pamiętać, że „zasoby naturalne to nie spuścizna po naszych przodkach, tylko dług zaciągnięty u dzieci”. Jednocześnie zabiegając o „ochronę środowiska” musimy pamiętać o edukacji ekologicznej. Ponieważ tylko świadome kształtowanie poczucia wartości otaczającej przyrody wśród dzieci, młodzieży i dorosłych może zaowocować wspólną troską i żywym zainteresowaniem wobec tego, co nas otaczało od zawsze, a co w chwili obecnej jest poważnie zagrożone. Nie możemy czekać dłużej, musimy działać już teraz.

Projekt „Traszka – aktywizacja i edukacja ekologiczna, poprzez czynną ochronę bioróżnorodności” jest nowatorską próbą stworzenia schematu działań zmierzających do poprawy stanu „jakości” środowiska przyrodniczego w naszym najbliższym otoczeniu. Wiele osób zajmuje się ochroną gatunków, ekosystemów w skali ogólnokrajowej czy europejskiej, niestety brakuje działań i świadomości na najniższym lokalnym szczeblu.

„Rewitalizacja” zaniedbanych i zarastających stawów w Poznaniu w Parku przy osiedlu Tysiąclecia przeprowadzona z pomocą studentów/wolontariuszy i środków pozyskanych z „Konkursu grantowego – Henkel zielone granty” organizowanej przez Fundacje Nasza Ziemia jest niebagatelną szansą na budowanie świadomości ekologicznej właśnie wśród lokalnej społeczności nie tylko tej części Rataj, ale i całego Poznania. Co więcej poprzez udział w projekcie My studenci zdobywamy niezwykłe cenne doświadczenie w praktycznym, nowoczesnym zarządzaniu przyrodą. Zarządzaniu, które angażuje w cały proces zainteresowane grupy społeczne, jak i podmioty gospodarcze zarządzające tym terenem, czy media. Podejście takie sprawi, że nasze działania mają szanse stać się ważną inicjatywą, która z czasem będzie procentować.

Populacja płazów zamieszkujących nasz park jest w pewnym sensie „reliktem”, który przypomina o tym czym kiedyś były Rataje – obecnie jedna z największych dzielnic w Poznaniu. Teren ten, dawniej osada wiejska zaopatrująca miasto w produkty żywnościowe, stanowił mozaikę różnego rodzaju siedlisk. Jego nieodłącznym elementem były liczne stawy, a także przepływająca rzeczka Piaśnica. Od czasu, gdy w latach 60 rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty cała sieć hydrologiczna tego terenu została zaburzona, teren skanalizowano i przystosowano do potrzeb przyszłych mieszkańców. Po przepływającej rzeczce pozostały 3 stawki, z czego 2 z nich stały się częścią parku będącego miejscem spacerów i odpoczynku ludzi zamieszkujących m.in. osiedla Lecha, Tysiąclecia.

Najcenniejszym z punktu widzenia ochroniarskiego płazem zamieszkującym stawy jest traszka zwyczajna (stąd nazwa projektu), która z racji swoich niewielkich rozmiarów i ograniczonych.

możliwości migracyjnych w środowisku przekształconym przez człowieka jest praktycznie uwięziona na tym siedlisku. Inne płazy pojawiające się w stawie w czasie rozrodu i zamieszkujące park to m.in. ropucha zielona czy żaba trawna – gatunki o większych możliwościach migracyjnych.

Płazy niegdyś licznie zamieszkujące tereny obecnych osiedli, musiały ustąpić wobec rozwijającej się sieci dróg, boisk, blokowisk. Jednocześnie pozostały na nielicznych stanowiskach między innymi w parku. Jednak przy tak silnych zaburzeniach w ich naturalnym środowisku istnieje realna groźba, że po prawie 40 latach rozwoju tej części miasta i ten niewielki skrawek straci potencjał, który pozwalał im do tej pory przetrwać. Jeżeli nie zareagujemy i nie zaczniemy działać bez wątpienia taki scenariusz będzie miał miejsce. Największym zagrożeniem dla tej populacji jest postępująca sukcesja, czyli zarastanie stawów. Ktoś powie, że to naturalny proces zachodzący w przyrodzie – oczywiście tylko wobec ujemnego bilansu wody w całej Wielkopolsce, a także wobec przekształceń, które w przeciągu ostatnich lat miały miejsce na tym terenie zwierzęta nadal tu żyjące nie mają żadnej możliwości ucieczki/przeniesienia się. Dodatkowo zbiornik wodny w terenie zieleni w znacznym stopniu wzbogaca funkcje dekoracyjne i biologiczne, „zwiększając wilgotność powietrza, oczyszczając je, powodując lokalne pertubulencje(…)”. Dlatego wszelkie zbiorniki wodne w naszym otoczeniu wymagają właściwej fachowej opieki, tak by w dalszym ciągu mogły pełnić swoje funkcje. Kolejnym argumentem przemawiającym za ochroną płazów są wyniki badań prowadzone na całym świecie. Płazy zostały zaliczone do najlepszych bioindykatorów, czyli wskaźników stanu środowiska przyrodniczego i są najlepszym systemem ostrzegania przed niekorzystnymi zmianami zachodzącymi w środowisku.

Niestety sytuacja tej gromady zwierząt w skali globalnej jest bardzo niekorzystna. Z pośród około 6200 oznaczonych gatunków, 33% jest zagrożonych bądź krytycznie zagrożonych, natomiast u pozostałych 43% notuje się znaczący spadek liczebności. Sytuacja ta spowodowana jest głównie:

- utratą siedlisk w skutek działalności człowieka,

- zatruwaniem środowiska przez pestycydy, metale ciężkie, nawozy sztuczne

- nadmierna eksploatacja zasobów

- zmiany klimatyczne

- infekcją grzybem Batrachochytrium dendrobatidis

Wszystkie osoby odpowiedzialne i świadome tego jak bardzo wpływamy naszym trybem życia na otaczająca Nas przyrodę zapraszam do udziału w projekcie traszka. Podjęcie współpracy z Nami w ramach projektu, wpisuje się także w czynne uczestnictwo w obchodach Roku Bioróżnorodności 2010. W myśl hasła „myśl globalnie działaj lokalnie” zachęcam do wsparcia naszego innowacyjnego pomysłu.

Inż. Mikołaj Kaczmarski

koordynator projektu

piątek, 21 maj 2010 21:51

Przegląd artykułów - Traszka.com.pl

Zapraszamy do pisania artykułów i przysyłania ich do nas.

  • Tropikalna płazia enklawa w Rumunii
Autor: Jan Kaczmarek
Tropikalna płazia enklawa w Rumunii Płazy, jako zwierzęta zmiennocieplne, nie są w stanie przez dłuższy czas aktywnie funkcjonować w niższej temperaturze. Dlatego wszystkie gatunki występujące w Europie Środkowej zimę spędzają hibernując w kryjówkach na lądzie lub w wodzie. Więcej...
  • Przebieg postępowania w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie"
Autor: Mikołaj Kaczmarski

Dziś to jest 10 lutego 2011 na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Pana Grzegorz Ganowicza został złożony wniosek o utworzenie użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie”. Wraz z pismem zostały przekazane podpisy zebrane wśród mieszkańców. Łącznie prawie 1200 imiennych  kart. Podpisy przekazali przedstawiciele mieszkańców na czele z Panem Rafałem Barbachowskim, koordynatorem akcji. W przygotowaniu przyrodniczej części wniosku brała udział Grupa Traszka, wraz z Klubem Przyrodników Koło Poznań. Czym jest użytek ekologiczny? Co użytek da mieszkańcom?? Więcej...

  • Akcja ratowania płazów w dolinie Bogdanki zakończona
Autor: Grzegorz Gołębniak

1 marca do 10 maja wzdłuż południowej strony ul. Lutyckiej w Poznaniu funkcjonował płotek z folii, który był barierą dla przemieszczających się w tym miejscu płazów. 11W tym okresie skutecznie pełnił swoją funkcję, udało się bowiem dzięki niemu ocalić w sumie 588 płazów z 8 gatunków (18 traszek i 570 żab).

Wiosną, gdy temperatura podniesie się powyżej zera, płazy zaczynają się wybudzać z hibernacji i zaczynają wędrówkę do okolicznych stawków, w których mogą odbyć okres godowy i złożyć skrzek. Temu wydarzeniu towarzyszy istny koncert wydawany przez te zwierzęta. Jednak na swej drodze napotykają szlak komunikacyjny innego gatunku – człowieka. Stanowi on dla płazów przeszkodę niemalże nie do przebycia i jest dla nich śmiertelnie niebezpieczny. To ulica Lutycka z pędzącymi po niej samochodami, która w tym miejscu przecina rzeczkę Bogdankę wraz z doliną, która wiosną i jesienią jest wykorzystywana przez płazy...Więcej

  • Dziedziczenie u żab zielonych

Autor: Jan Kaczmarek

     Systematyka i dziedziczenie u żab zielonych (podrodzaj Pelophylax, rodzaj Rana, rodzina Ranidae, rząd Anura) są od dłuższego czasu obiektem intensywnych badań. W obrębie tego rodzaju występują tzw. mieszańce klonalne, zwane również gatunkami hybrydogenetycznymi. W procesie tworzenia się gamet u takich osobników nie zachodzą procesy niezależnego rozdziału chromosomów oraz rekombinacji. Dzięki temu mieszańce powstają od nowa wskutek krzyżówek wstecznych z jednym z gatunków rodzicielskich. Dzieje się to w konsekwencji procesu usuwania genomu jednego z gatunków rodzicielskich z komórek szlaku płciowego. Usuwany jest genom tego gatunku rodzicielskiego, który nie występuje w otaczającym środowisku. Więcej...

  • Przyczyny spadku liczebności płazów.

Autor: Szymon Fritzkowski

      Obecność płazów w przyrodzie jest niezbędna jako ważny czynnik równowagi biologicznej. Jako drapieżniki, pełnią rolę naturalnych regulatorów liczebności populacji organizmów, którymi sie żywią. Żyjąc często na polach i pobliżu siedzib ludzkich odgrywają dużą role w zwalczaniu owadów wyrządzających szkody w uprawach rolnych i leśnych (Rybacki, Berger 2003). Niezwykle ważne jest również to, że od jaja aż do postaci dorosłych są bazą pokarmową dla wielu gatunków zwierząt lądowych i wodnych (Berger, 2008). Wszystkie krajowe płazy objęte są ochroną gatunkową na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880, ze zm.). Jeszcze przed przystąpieniem do UE Polska ratyfikowała niektóre umowy europejskie dotyczące ochrony fauny i flory, m.in. w 1996 r... Więcej

  • "Myśl globalnie działaj lokalnie" czyli słów kilka o projekcie.
Autor: Mikołaj Kaczmarski

     Zmiany zachodzące w otaczającym Nas środowisku przyrodniczym są nieuniknione i konieczne w związku z postępującym rozwojem Naszej cywilizacji. Często zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że otoczeni jesteśmy licznymi gatunkami zwierząt i roślin, które występowały na danym terenie znacznie wcześniej niż My. Dlatego też mają prawo współistnieć z Nami. Niestety mimo rosnącej świadomości ekologicznej, sposobu gospodarowania przestrzenią, który prowadzimy zmierza do zubożenia środowiska i eliminacji kolejnych gatunków, początkowo z Naszego najbliższego otoczenia, a w konsekwencji z coraz większego obszaru. Jedyną możliwością powstrzymania tego procesu jest prowadzenie badań i ochrony przy... Więcej

   
piątek, 21 maj 2010 11:00

Projekt


"Traszka - aktywizacja i edukacja ekologiczna poprzez
czynną ochronę bioróżnorodności"
 

protera

 

    Jest to projekt zainicjonowany przez studentów wydziału biologi UAM, wolontariuszy z fundacji Pro terra. Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego „Henkel-zielon granty” 2009/2010. Organizatorem konkursu jest Fundacja  Nasza Ziemia. Grant ufundowała spółka Henkel Polska.

 

  Projekt edukacyjny dla gimnazjalistów, współrealizowany przez studentów, upowszechniający wiedzę na temat zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, którego efektem będzie rewitalizacja stawów i budowa świadomości ekologicznej.

 
 
Mapa_parku_na_podstawie_www_zumi Mapa parku na podstawie www.zumi.pl Mapa_2_parku_na_podstawie_www_zumi Mapa 2 parku na podstawie www.zumi.pl

      W ramach projektu uczniowie Gimnazjum nr 25 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu biorą udział w zajęciach i warsztatach na temat zrównoważonego gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. Projekt jest realizowany w oparciu o leżące w sąsiedztwie szkoły stawki w Parku przy Osiedlu Tysiąclecia. Pięcioro studentów, pod opieką koordynatora przeprowadzi zajęcia teoretyczne, terenowe, a także warsztaty z uczniami. W czasie zajęć dowiedzą się o podstawowych procesach wpływających na funkcjonowanie biosfery i o wpływie gospodarowania człowieka na otaczające nas środowisko. Również jak ważne jest angażowanie rożnych grup społecznych i równoległe prowadzenie edukacji ekologicznej. Tylko takie podejście daje pewność, iż młode pokolenie będzie potrafiło zadbać o wspólne dobro, jakim jest wysoka biorożnorodność naszego kraju. Stawki znajdujące się w centralnej części jednego z największych osiedli mieszkaniowych w Poznaniu są niewątpliwie zadziwiającą enklawą przyrody, która przetrzymała naciski wynikające z zagospodarowania terenów dla potrzeb mieszkańców Poznania. Niestety w skutek nie doceniania ich walorów i gospodarowanie na tym terenie doprowadziło do znacznego nadwyrężenie równowagi w nich panującej. Ochrona, którą chcemy podjąć przy współudziale uczniów gimnazjum może odbywać się bez naruszania funkcji użytkowych parku, co więcej może podnieść atrakcyjność tej części Rataj. Jednocześnie działania ochronne angażujące lokalną społeczność będą wpływać na podniesienie poziomu świadomości i edukacji ekologicznej nie tylko w obrębie w szkoły. Stała współpraca z Gazetą Wyborczą wpłynie na zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu biorożnorodności szerokiego grona jej czytelników. Pozwoli uświadomić ludziom konieczność ochrony przyrody na każdym szczeblu od lokalnego do globalnego (w myśl hasła: „myśl globalnie, działaj lokalnie”), co jest szczególnie ważne jeżeli chcemy czynnie uczestniczyć w obchodach Roku Biorożnorodności 2010.

 
 

Czas trwania projektu: 01.02.2010 – 10.06.2010

 

Co chcemy osiągnąć, czyli cel projektu.

      Naszym priorytetem jest rewitalizacja stawów położonych w Parku przy Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu. Jest to wspólna praca studentów UAM oraz uczniów Gimnazjum nr 25 znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie stawów. Ma to na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu. Zależy nam, aby poprzez edukację ekologiczną uświadomić jak największą liczbę społeczeństwa o tym, jak ważna jest ochrona bioróżnorodności.

 

Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego „Henkel-zielone granty” 2009/2010. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Grant ufundowała spółka Henkel Polska. Więcej na temat Konkursu: www.naszaziemia.pl/konkurs_grantowy

zielonegranty
kolonaukoweuam
logo
uam
gimnazjum25
jeze
piątek, 21 maj 2010 10:52

Informacje

Informacje:
     
                 
nas ofundacji

 

 

piątek, 21 maj 2010 10:26

Traszka

Płazy to Nasza Pasja

     Pierwsza edycja projektu "Traszka" już za naimage001mi. Dzięki ciężkiej pracy zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne z uczniami gimnazjum, zaopiekowaliśmy się zarastającymi stawami w Parku przy Osiedlu Tysiąclecia, ale przede wszystkim nauczyliśmy się razem pracować. To właśnie współpraca pomiędzy grupą pasjonatów pozwoliła nam w sposób interdyscyplinarny poprowadzić projekt. Musimy pamiętać, że "zasoby naturalne to nie spuścizna po naszych przodkach, tylko dług zaciągnięty u dzieci". Wyłącznie świadome kształtowanie poczucia wartości, otaczającej przyrody wśród dzieci, młodzieży i dorosłych może zaowocować wspólną troską i żywym zainteresowaniem wobec tego, co nas otaczało od zawsze, a co w chwili obecnej jest poważnie zagrożone. Nie  możemy czekać dłużej, musimy działać już teraz. Obecnie chcemy w dalszym ciągu badać i edukować, a także uczyć się jak chronić płazy i gady.

Zapraszamy do współpracy, jednocześnie prosząc o wsparcie. Napiszcie do Nas.

Grupa Traszka

image002 image003

Strona 22 z 22

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.