REZULTATY

6. PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU

1. Rozpoznanie siedlisk gatunków chronionych pozwoli na realizację zapisów przepisów prawa dotyczących ochrony płazów na terenie miasta Poznania, co przyłoży się na ich skuteczniejszą ochronę i możliwość zarządzania populacjami zgodnie z prawem Unii Europejskiej;

2. Znajomość rozmieszczenia gatunków i struktury populacji pomoże w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

3. W przypadku zaistnienia nadrzędnego interesu społecznego zebrane informacje pomogą w znalezieniu siedlisk zastępczych i przeprowadzeniu zabiegów minimalizujących straty w populacjach;

4. Powstanie baza danych, którą będzie można w dalszym ciągu rozwijać i aktualizować. Przy zaangażowaniu środowiska akademickiego baza nabierze z czasem walorów naukowych;

5. Powstanie nowoczesne i innowacyjne narzędzie w zarządzaniu gatunkami chronionymi w formie warstwy GIS, do wykorzystanie w gospodarowaniu przestrzenią miasta;

6. Przygotowany zostanie artykuł naukowy do czasopisma o zasięgu ogólnopolskim;

7. Aktywizacja i profesjonalizacja lokalnego środowiska przyrodników;

8. Ocieplenie wizerunku miasta, jako miejsca przyjaznego ochronie przyrody i rozwijającego się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.