header2

WSTĘP

1. KILKA SŁÓW O PROJEKCIE, CZYLI SKĄD POMYSŁ I CZY TAKIE DZIAŁANIA SĄ POTRZEBNE

Płazy to gromada kręgowców bezpośrednio narażona na wyginięcie w skali globalnej, co spowodowane jest głownie działalnością człowieka. Z roku na rok sytuacja tej gromady jest coraz bardziej dramatyczna, a kolejne gatunki bezpowrotnie wymierają. Także w Polsce zwierzęta te są zabijane, często nieumyślnie (m.in. na drogach), a ich naturalne siedliska niszczone, osuszane, zabudowywane i fragmentowane w skutek rozbudowy infrastruktury.

W związku z powyższym od wielu lat wszystkie gatunki występujące w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Chroni je zarówno prawo międzynarodowe jak i krajowe, które dodatkowo klasyfikuje tę grupę organizmów jako wymagających ochrony czynnej. Dla zarządzania populacjami gatunków chronionych niezbędna jest wiedza na temat ich rozmieszczenia w przestrzeni oraz dotycząca zmian ich liczebności. Informacje takie należy analizować na tle procesów wpływających na środowisko, w tym zmian w przestrzeni powodowanych przez postępującą urbanizację.

Brak tego typu opracowań prowadzi do
1) stopniowego wyniszczania pozostałości naturalnych ekosystemów na obszarze miasta;
2) nieumyślnego często masowego, zabijania gatunków chronionych;
3) niszczenia siedlisk tych gatunków. Zarazem brak wystarczającej wiedzy o rozmieszczeniu płazów prowadzi do
  1) konfliktów społecznych; 2) kosztownych kompensacji przyrodniczych; 3) blokowania inwestycji w sytuacji braku sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej i wiedzy o występowaniu gatunków chronionych na etapie projektowania.

Tego typu informacje są niezbędne w celu przeprowadzenia procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem ochrony środowiska.

Obecnie na obszarze Poznania brak aktualnej i kompleksowej bazy informacji o występowaniu gatunków chronionych płazów. Dane, którymi dysponują urzędy są fragmentaryczne, nieaktualne i jednocześnie nie obejmują całej wiedzy o występowaniu przedmiotowej grupy zwierząt na terenie miasta. Dane ograniczają się do nielicznych opracowań: „Płazy miasta Poznania” (Albin Pawłowski 1993), „Romantyczny trel ropuchy” (Albin Pawłowski 2002), „Stan wybranych populacji płazów zasiedlających zbiorniki wodne w terenach zieleni miasta Poznania. Inwentaryzacja, zagrożenia, prognozy, propozycje ochrony” (Mikołaj Kaczmarski 2012), a także pojedynczych wzmianek dotyczących nielicznych stanowisk m.in. użytków ekologicznych. W roku 2011 Ośrodek Działań Ekologicznych ”Źródła” wydał broszurę „Płazy Poznania” podsumowującą projekt „Nie bój żaby”, jednak opracowanie to powstało na podstawie obserwacji prowadzonych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Z tego powodu zawiera błędy merytoryczne i metodyczne, a informacje są mało wiarygodne i dotyczącą niewielu stanowisk.

Konieczność sporządzenia jednolitej bazy danych z możliwością jej rozbudowy jest szansą na podjęcie problemu ochrony płazów w ujęciu całościowym. Narzędzie takie służyć będzie wielu podmiotom, takim jak Wydziały Urzędu Miejskiego: MPU, WOŚ, ZDM, ZZM, które administrują terenami zasiedlanymi przez gatunki chronione, zarazem nie mając wiedzy, w jaki sposób zapobiegać stratom w populacjach. Jest to sprawa kluczowa dla realizacji trwałego rozwoju Poznania, ponieważ również w przestrzeni miejskiej naturalnie występują gatunki chronione w tym tzw. priorytetowe (załącznik II i III Dyrektywy Siedliskowej) wyznaczone do ochrony w całej Unii Europejskiej

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.